cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

додаток 2 до рішення №5 від 21.02.2017 року

                                                                                          Додаток 2

                                                 до рішення виконавчого комітету

                                             від 21 лютого 2017 р. №  5

 

                                                                    ПОЛОЖЕННЯ

про тимчасові органи з евакуації

 

1.   Комісія з питань евакуації (далі - евакокомісія) є тимчасовим робочим органом виконавчого комітету сільської ради, який здійснює планування, підготовку і проведення комплексу заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення із зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій (далі НС) і розміщення його у безпечних місцях населеного пункту у разі виникнення безпосередньої загрози життю або заподіянню шкоди здоров'ю людини, підготовку населення до проведення заходів з евакуації, підготовку органів з евакуації до виконання завдань.

Евакокомісія створюється рішенням виконавчого комітету сільської  ради і підпорядковується сільському  голові - начальнику цивільного захисту села.

2. Евакокомісії села підпорядковуються всі евакооргани, що створюються на території села  для організації і проведення евакуації населення.

Евакокомісія у своїй роботі керуються законодавчими та нормативно-правовими актами України з питань цивільного захисту, розпорядчими документами Начальника Цивільного захисту України, сільского голови, іншими розпорядчими документами з питань захисту населення та цим Положенням.

3. Евакокомісія проводить засідання з питань планування, підготовки, організації, проведення та всебічного забезпечення евакуації населення, приймає відповідні рішення.

Рішення евакокомісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії і який в подальшому є основою для прийняття сільським  головою рішення на організацію та проведення евакуації населення міста з району НС.

4. Основними завданнями евакокомісії є:

- планування, підготовка і проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС у мирний та воєнний час;

- планування, приймання та розміщення еваконаселення свого села, або еваконаселення, яке прибуває на територію села з інших районів (за окремим розпорядженням);

- узгодження дій районних евакуаційних комісій, підприємств, установ і організацій у здійсненні ними заходів щодо підготовки і проведення евакуації населення у разі виникнення НС;

- підготовка населення до проведення евакуаційних заходів;

- підготовка підпорядкованих евакуаційних органів (районних, об'єктових евакокомісій, збірних евакуаційних пунктів, приймальних евакуаційних пунктів та інших евакоорганів) до виконання завдань та дій за призначенням;

- організація оповіщення населення про виникнення НС та початок евакуації;

- участь в вивченні та визначенні можливих ризиків небезпеки та зон можливих НС, як на території села так і сусідніх сіл;

- прогнозування можливих наслідків при виникненні НС і потреби проведення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей;

- визначення безпечних місць (пунктів) розміщення еваконаселення і подання пропозиції сільському  голові про їх закріплення за організаціями та об'єктами;

- організація підготовки безпечних місць, (пунктів) для розміщення евакуйованого населення;

- вивчення обставин, що склалися в результаті виникнення НС та підготовка пропозицій сільському  голові для прийняття рішення щодо проведення евакуації населення;

- керівництво організацією та проведенням евакуації населення і вивезенням матеріальних цінностей;

- залучення до виконання евакуаційних заходів органів управління підприємств, установ та організацій, сил і засобів служб цивільного захисту села, залежно від потреби та координація їх дій;

- контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень;

- визначення місць посадки (висадки) населення та маршрутів руху евакуйованого населення транспортними засобами і пішки до безпечних місць розміщення;

- організація розроблення, погодження та затвердження планів евакуації підпорядкованих евакоорганів села;

- контроль відповідно до законодавства за діяльністю евакуаційних органів під час підготовки та проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС;

- контроль за розміщенням та організацією життєзабезпечення евакуйованого населення;

- взаємодія з іншими органами управління і силами цивільного захисту щодо організації та проведення евакозаходів;

- організація інформаційного забезпечення;

- здійснення інших функцій, які пов'язані з покладеними на неї завданнями.

5. Евакокомісія має право:

- приводити в готовність всі евакуаційні органи, необхідні сили і засоби та керувати їх діями з евакуації населення;

- залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби суб'єктів господарювання (підприємств, установ та організацій) незалежно від форми власності;

- доводити в межах своєї компетенції, начальникам сільських служб цивільного захисту, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності і підпорядкування, завдання з виконання евакуаційних заходів та здійснювати контроль за їх виконанням;

- безкоштовно одержувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування матеріали і документи, необхідні для планування та організації евакозаходів;

- відпрацьовувати та подавати сільському  голові - начальнику цивільного захисту села пропозиції щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення проведення екозаходів;

- заслуховувати керівників та посадових осіб органів управління і суб'єктів господарювання про хід виконання завдань щодо проведення і забезпечення евакозаходів на території села;

- проводити перевірки стану готовності підпорядкованих евакоорганів і служб забезпечення до дій за призначенням;

- приймати рішення, в межах повноважень евакокомісії, під час проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення НС.

6. Організація роботи евакокомісії.

Евакокомісія працює згідно з річним планом роботи комісії, який затверджується сільським  головою з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно розподілу повноважень). Контроль за виконанням рішень комісії покладається на секретаря комісії.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови комісії в міру потреби, але не менше 2 разів на рік. Головує на засіданні голова комісії, а за його відсутності або за його дорученням - секретар. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Рішення комісії приймається більшістю присутніх відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення евакокомісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

Евакокомісія села контролює діяльність евакуаційних комісій районів, суб'єктів господарювання та інших евакоорганів, розташованих на території села, під час перевірок, навчань і тренувань.

У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення, з складу сільської комісії з питань евакуації створюється оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

Оперативну групу очолює заступник голови евакокомісії. До складу оперативної групи залучаються, як визначені посадові особи, так і наявні члени евакокомісії в залежності від обстановки, що склалася.

На оперативну групу покладаються завдання щодо практичної організації евакозаходів на збірних евакуаційних пунктах, на визначених пунктах збору та безпечних пунктах тимчасового розміщення, а також заходів щодо життєзабезпечення евакуйованого населення. Про хід виконання евакозаходів оперативна група постійно інформує голову евакуаційної комісії.

Евакокомісія спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення сільської ради, місцевою службою зв'язку і оповіщення організовує та постійно удосконалює системи зв'язку евакуаційних органів.

Евакокомісія розробляє завдання щодо транспортного забезпечення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей із небезпечних зон у разі виникнення НС та через місцеву спеціалізовану службу цивільного захисту транспортного забезпечення доводить їх до підприємств, установ та організацій.

На період підготовки та проведення евакозаходів комісія забезпечується відповідними засобами зв'язку.

Транспортне забезпечення членів комісії під час роботи в зоні НС покладається на виконавчий комітет сільської  ради.

Члени комісії на період проведення евакозаходів, якщо цього вимагають обставини, забезпечується спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту.

Організація побутового забезпечення членів комісії під час роботи в зоні НС покладається на відповідні служби виконавчого комітету сільської ради.

Після прийняття рішення на проведення евакуаційних заходів на території села, для надання допомоги евакокомісії рішенням начальника цивільного захисту села додатково можуть залучатися необхідні сили та засоби від спеціалізованих служб цивільного захисту села.

7. Склад евакокомісії:

голова евакокомісії;

заступник голови евакокомісії;

секретар евакокомісії;

члени евакуаційної комісії (які входять до складу груп забезпечення евакозаходів):

група обліку евакуації населення та інформації;

група з організації розміщення евакуйованого населення в безпечних пунктах;

група зв'язку, оповіщення та транспортного забезпечення;

група медичного та матеріально-технічного забезпечення

Групи забезпечення евакозаходів формуються з відповідних фахівців.

8. Функціональні обов'язки голови евакокомісії.

Голова евакокомісії підпорядковується сільському голові - начальнику цивільного захисту, особисто керує роботою евакокомісії і відповідає: за планування, організацію та проведення евакуаційних заходів; підготовку особового складу комісії та евакоорганів села до виконання покладених на них завдань.

Голова евакокомісії вносить пропозиції щодо чисельного та персонального складу комісії, розподіляє обов'язки посадових осіб евакокомісії, визначає завдання начальникам груп забезпечення з питань організації всебічного забезпечення евакуації населення.

Голова комісії:

- здійснює керівництво діяльністю евакокомісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на евакокомісію завдань та прийняття нею рішення, визначає ступінь відповідальності посадових осіб евакокомісії;

- здійснює підготовку комісії до виконання евакуаційних заходів при виникненні НС;

- організовує роботу евакокомісії з розроблення плану евакуації населення села в разі загрози або виникнення НС;

- контролює створення евакоорганів у селі (об'єктових евакокомісій та інших евакоорганів), достатніх для проведення евакуації та приймання населення при виникнення НС;

- організовує надання допомоги евакуйованому населенню з питань забезпечення його життєдіяльності та соціального захисту;

- затверджує положення про структурні підрозділи та функціональні обов'язки працівників евакоорганів села;

- бере участь у розробці документів евакокомісії, функціональних обов'язків її членів та організації навчання;

- здійснює керівництво евакуаційними органами міста при проведенні евакуації (прийманні) населення;

- віддає у межах своїх повноважень розпорядження, що є обов'язковими для виконання всім органами управління та керівниками суб'єктів господарювання незалежно від форм власності.

9. Заступник голови підпорядковується голові евакокомісії. Йому підпорядковується весь особовий склад евакуаційної комісії. Він відповідає за:

своєчасність розроблення плану евакуації населення села на випадок можливих НС і коригування його щороку станом на 1 січня поточного року;

своєчасне приведення у готовність всіх евакоорганів села.

При проведенні евакуації заступник голови евакокомісії координує діяльність груп, що входять до її складу, а також організовує чергування членів евакомісії.

Під час відсутності голови евакокомісії він виконує його обов'язки.

10. Секретар евакокомісії відповідає за:

повноту та правильність розробки плануючих документів з евакозаходів на території села, їх щорічне коригування;

своєчасне доведення до виконавців розпоряджень (рішень) голови евакокомісії;

збір і узагальнення інформації, що надходить від робочих груп евакокомісії;

оформлення і реєстрацію документів евакокомісії.

11. Основними завданнями груп забезпечення евакуаційних заходів є:

- розроблення розділів Плану евакуації населення села з питань забезпечення підготовки і проведення евакозаходів за своїми напрямками і щорічне його коригування станом на 1 січня поточного року;

- визначення сил і засобів, необхідних для забезпечення евакозаходів за напрямами, та подача заявок на поповнення недостатньої кількості матеріальних засобів;

- організація забезпечення евакозаходів під час проведення евакуації населення та всебічне життєзабезпечення евакуйованого населення в безпечних місцях (пунктах) розміщення;

- узагальнення даних щодо кількості населення, що підлягає евакуації, переліку майна, яке підлягає вивезенню на нове місце розташування під час проведення евакуації;

- підготовка донесень за встановленими формами.

12. За членами евакокомісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

 

 

 

            Секретар ради                                             С.М. Ярмоленко