cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

Рішення № 250-VII від 19.05.2020 року " Про внесення змін до рішення сільської ради №235-VII від 24.12.2019 року "Про сільський бюджет на 2020 рік"

                                                             УКРАЇНА

БОРЩІВСЬКА    СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                       ХLVІІІ СЕСІЯ   V11 СКЛИКАННЯ

 

                                    

                                         РІШЕННЯ №250-УІІ                                                         

 

19   травня  2020 року   

                                                                                                                           

    «Про внесення      змін до рішення

сільської ради №235-УІІ від 24.12.2019р.   

  «Про сільський бюджет  на 2020  рік»

 20301502000

Код бюджету

 Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», сільська  рада Відповідно до вимог статті77 Бюджетного кодексу України і  на підставі статті 46,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  та висновка фінансового управління Балаклійської РДА про обсяг  вільного залишку коштів загального та спеціального фонду Борщівської сільської ради станом на 01.01.2020року

                   В И Р І Ш И Л А :

1.      Визначити на 2020 рік:
доходи
сільського бюджету у сумі 1 733 216 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 1 732 036гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 1 180 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  1 810 156 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 1 807 926гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 2 230 гривень  згідно з додатком 3 до цього рішення;

дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 75 890грн..,джерелом покриття якого  є  вільні залишки(згідно з додатком 2 до цього рішення) ;

дефіцит  спеціального фонду 1050грн..,джерелом покриття є вільні залишки(згідно з додатком 2 до цього рішення)

 оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі  15 001гривень, що становить 0.80 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.      Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік  за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.      Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення.

Надати право Борщівській сільській раді проводити розподіл та перерозподіл  обсягів     трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради , за умови погодження з постійною комісією з питань  планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет.

4.      Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі  669 227гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.      Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік».

6.      Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України , у частині фінансування є надходження , визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

7.      Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

8.      Дозволити Борщівській сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією сільської ради з планування бюджету та фінансів до статті 16 Бюджетного Кодексу України.

9.      Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Борщівській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.  Головному  розпоряднику  коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
10.1. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.2. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

10.3. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

1
0.4. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

11.  Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 6 до цього рішення.

12.  Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку , які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13.  Надати право сільській раді протягом 2020 року здійснювати видатки на фінансування клубного закладу одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів сільського  бюджету.

14.  Установити , що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15.  Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Борщівській сільській раді, в особі сільського голови, коригувати розпис сільського  бюджету, за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства Фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 « Про бюджетну класифікацію» ( зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 « Про затвердження  складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами) , за умови погодження  з постійною комісією з питань планування бюджету та фінансів сільської ради, з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про сільський бюджет.

16.   Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком  та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Борщівській сільській раді  надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету фінансовому управлінню  райдержадміністрації та органам Державної казначейської служби України.

17.    Надати право сільському голові Борщівської сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти з районною радою з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

18.   Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19.  Забезпечити виконавчому комітету  Борщівської сільської ради оприлюднення     цього рішення , відповідно до вимог частини 4 статті 28статті 28 Бюджетного кодексу України в   десятиденний строк з дня його прийняття.

20.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань планування бюджету та фінансів сільської ради (голова комісії  Колєсніченко С.А.)

        Сільський голова                                                     Л.Л.Шульга