cialis

ОмскАвтоСклад

Борщівська селищна рада Балаклійського району

Регламент

Р Е Г Л А М Е Н Т

БОРЩІВСЬКОЇ   СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

        Борщівська  сільська  рада  є  представницьким  органом  місцевого  самоврядування,

що  представляє  територіальну  громаду та  здійснює  від  її  імені  та  в  її  інтересах

функції  і повноваження  місцевого  самоврядування  ,  визначені  Конституцією  України,

Законом  України  «  Про  місцеве  самоврядування   в  Україні  «  та  іншими  законами .

Борщівська  сільська  рада  створена  не  з  метою  одержання  прибутку  і  є  неприбутковою організацією . У  разі  ліквідації  неприбуткової  організації  активи  передаються  іншій  неприбутковій  організації  відповідного виду  або  зараховані  до  доходу  бюджету .

        Рада  складається  з  16  рівних  у  своїх  правах  депутатів , які  є  повноважними  і

відповідальними  представниками  виборців.  Повноваження  депутата  ради  починається  з  моменту  офіційного  оголошення  територіальною  виборчою  комісією  на  сесії  ради  рішення  по  підсумки  виборів  та  визначення  повноважень  депутатів  і  закінчуєхться  в  день  першої  сесії  ради  нового  скликання  . Порядок  організації  і  гарантії  депутатської  діяльності  визначаються  Конституцією  України ,  Законом  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні « , Законом  України  « Про  статус  депутата «  та  іншими  законами.

        Виконавчим  органом  Борщівської  сільської  ради є  виконавчий  комітет ,який  очолює  сільський  голова.

        Рада  функціонує в  тісній  взаємодії з  органами  місцевого  самоврядування  , трудовими  колективами, громадськими  організаціями , рухами ,  створює  умови  для  реалізації  громадянами  їхніх  конституційних  прав  в  управлінні  державними  і  громадськими  справами . Строк  повноваження  ради  -  4  роки.

              

                     ПОВНОВАЖЕННЯ  БОРЩІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

        Сільська  рада  правомочна  розглядати  і  вирішувати  питання , віднесені  Конституцією  України  , Законом  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  іншими  законами  до  її  відома.

         Виключно  на  пленарних  засіданнях  сільської  ради  вирішуються  такі  питання :

 1. затвердження  регламенту  ради ;
 2. утворення  і  ліквідація  постійних  та  інших  комісій  ради ,  затвердження  та  зміна  складу ,  обрання голів  комісій  ;
 3. їх  утворення  виконавчого  комітету  ради ,  визначення  його  чисельності  затвердження  персонального  складу  ,  внесення  змін  до  складу  виконавчого

комітету  та  його  розпуск ;

 1. обрання  за  пропозицією  сільського  голови  на  посаду та  звільнення  з  посади

секретаря   ради ;

 1. затвердження  за  пропозицією  сільського  голови  структури  виконавчого  органу ради,

загальної  чисельності  апарату ради  та  її   виконавчого  органу  ,  витрат  на  їх  утримання.

      6.   утворення  за  поданням  сільського  голови  інших  виконавчих  органів  ради  ; 

      7.   затвердження  плану  роботи  ради  та  заслуховування  звіту  про  його  виконання  ;

      8.  заслуховування  звіту  сільського   голови  про  діяльність  виконавчих  органів  ради  ;

      9.  прийняття  рішення  про  недовіру  сільському  голові  ;

    10. заслуховування  звітів  постійних  комісій , керівників  виконавчих  органів  ради  та    

          посадових  осіб , яких  вона  призначає  або  затверджує ;    

    11. заслуховування  звітів  депутатів  про  роботу  в  раді ,  виконання  ними   доручень  ради ;

    12. розгляд  запитів  депутатів  ,  прийняття  рішень  по  запитах ;

    13. прийняття  рішень  щодо  дострокового  припинення  повноважень  депутата  ради  в 

          порядку , встановленому  законом ;

   14. скасування  актів  виконавчих  органів  ради , які  не  відповідають  Конституції  чи 

         Законам  України  , іншим  актам  законодавства , рішенням  відповідної  ради  прийняти  у

         межах  її  повноважень ; 

   15. прийняття  рішень  щодо  дострокового  припинення  повноважень  сільського  голови  у   

         випадках  , передбачених  цим  законом  ;

   16. визначення  відповідно  до  закону  кількісного  складу  ради;      

   17  прийняття  рішення  про  проведення  місцевого  референдуму ;

   18. прийняття  відповідно  до  законодавства  рішень щодо  організації  проведення  референ-

         думів  та  виборів   органів   державної  влади , місцевого  самоврядування  та  сільського

         голови ;

19    прийняття  рішень  про  наділення  органів  самоорганізації  населення  окремими 

власними  повноваженнями  органів  місцевого  самоврядування , а  також  про  передачу

коштів , матеріально-технічних  та  інших  ресурсів ,  необхідних  для  їх  здійснення ;

   20  прийняття  рішень  про  об»єднання  в   асоціації  або  вступ  до  асоціації , інших  форм 

         добровільних  об»єднань  органів  місцевого  самоврядування  та  про  вихід  з  них ;

21    затвердження  програм  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  відповідних 

адміністративно- територіальних  одиниць ,  цільових  програм   з  інших  питань  місцевого  самоврядування  ;

22    затвердження  місцевого  бюджету ,  внесення  змін  до  нього ,  затвердження  звіту  про

виконання  відповідного  бюджету ;

23    встановлення  місцевих  податків  і  зборів  та  розмірів  їх  ставок у  межах , визначених 

законом ;

24    утворення  позабюджетних  цільових ( в тому  числі  валютних )  коштів ,  затвердження 

положень  про  ці  кошти  ; затвердження  звітів  про  викоритсання  зазначених  коштів ;

25    прийняття  рішень  щодо  випуску  місцевих  позик ;

26    прийняття  рішень  щодо  отримання  позик  з  інших  місцевих  бюджетів  та  джерел , а

також  щодо  передачі  коштів  з  відповідного  місцевого  бюджету ;

27    прийняття  рішень  щодо  надання  відповідно  до  чинного  законодавства  пільг  по 

по  місцевих  податках  і  зборах ;

28    встановлення  для  підприємств  ,  установ  та  організацій  ,  що  належать  до  комунальної 

власності  відповідних  територіальних  громад  ,  розміру  частки  прибутку  ,  яка  підлягає  зарахуванню  до  місцевого   бюджету ;

29    прийняття  рішень  щодо  відчудження  відповідно  до  закону  комунального  майна ;

затвердження  місцевих  програм  приватизації,  а  також  переліку  об»єктів  комунальної  власності  ,  які не підлягають  приватизації ; визначення  доцільності,  порядку  та  умов

приватизації об»єктів  права  комунальної  власності  ; вирішення  питань  про  придбання  в  установленому  порядку  приватизованого  майна , про  включення  до  об»єктів  комунальної  власності  майна ,  відчуженого  у процесі  приватизації , договір  купівлі-продажу  в  установленому  порядку  розірвано  або  визнано  недійсним ,  про  створення  ,

ліквідацію , реорганізацію  та перепрофілювання  підприємств , установ та  організацій  комунальної  власності  територіальної  громади ;

30    прийняття  рішень  про  передачу іншим  органам  окремих  повноважень  щодо управління  майном ,  яке  належить  до  комунальної  власності  відповідної   територіальної  громади  ,  визначення   меж  цих  повноважень  та  умов  їх  здійснення ;

31    створення  у  разі  необхідності  органів  і  служб  для  забезпечення   здійснення  з  іншими  суб»єктами  комунальної   власності  спільних  проєктів  або  спільного  фінансування  / утримання /  комунальних  підприємств ,  установ  та  організацій  ,  визначення  повноважень  цих  органів  / служб / ;

32    вирішення  відповідно  до  законодавства  питань  про  створення  підприємствами

комунальної  власності  спільних  підприємств  , у  тому  числі  з  іноземними інвестиціями ;

33    вирішення  відповідно  до  закону  питань  регулювання  земельних  відносин  ;

34    затвердження  відповідно  до  закону  ставок  земельного  податку  розмірів  плати  за  користування   природними  ресурсами  ,  що  є  у  власності  відповідних  територіальних  громад  ;

35    вирішення  відповідно  до  закону  питань  про  надання  дозволу  на  спеціальне  використання   природних  ресурсів  місцевого  значення  , а  також  про  скасування 

такого  дозволу ;

36    прийняття  рішень  про  організацію  територій  і  об»єктів природно-заповідного фонду

місцевого  значення  та  інших  територій , що  підлягають  особливій  охороні ;  внесення  пропозицій  до  відповідних  державних  органів  щодо  оголошення   та  інших  об»єктів ,

що  мають  екологічну, історичну , культурну  або  наукову  цілістність  ,пам»ятниками  природи ,  / історичної /  історії   або  культури ,  які  охороняються  законом ;

37    надання  відповідно  до  законодавства  згоди  на  розміщення  на  території  села  нових 

об»єктів  ,  сфера  екологічного  впливу  діяльності  яких  згідно з  діючими  нормативами 

включає  відповідну  територію ;

38    створення  відповідно  до  закону  міліції , яка  утримується  зв  рахунок  коштів  місцевого

бюджету ;  затвердження   і  звільнення  керівників  та  дільничих  інспекторів  цієї  міліції;

39    прийняття  рішень  з  питань  адміністративно – територіального  устрою  в  межах  і 

порядку ,  визначених  цим  та  іншими  законами ; 

40    затвердження  в  установленому  порядку  місцквих  містобудівних  програм ,

генерального  плану  забудови  відповідного  населеного   пункту ,  що  знаходяться  на  території  ради ;

41    затвердження  договорів  ,  укладених  сільським  головою від  імені ради , з  питань 

віднесених  до  її  виключної  компетенції  ;

    42  встановлення відповідно  до  законодавства   правил  з  питань  благоустрою  території 

          населеного  пункту  , забезпечення  в  ньому  чисототи  і  порядку , торгівлі   на  ринках , 

          додержання  тиші  в  громадських  місцях ,  за  порушення  яких  передбачено 

          адміністративну   відповідальність ;

42    прийняття  у  межах , визначих  законом  ,  рішень  з  питань  боротьби зі  стихійним 

лихом  ,  епідеміми, за  порушення  яких  передбачено  адміністративну  відповідальність ;  

43    прийнятя  рішень , пов»язаних  зі  створенням  спеціальних  вільних  та  інших  зон  ,

змінами  в статусі  цих  зон , внесення  до  відповідних  органів  пропозицій  з цих питань;

надання  згоди  на  створення  таких  зон  за  ініціативою  Президента  України  або  Кабінету  Міністрів  України ;

44    прийняття  рішення  про  дострокове  припинення  повноважень  органів  територіальної 

самоорганізації   населення  у  випадках  ,  передбачених  законом ;

45    затвердження  статуту  територіальної  громади ;

46    затвердження  відповідно  до  закону  Положення  про  зміст  ,  опис  та  порядок  використання  символіки  територіальної  громади ;

 

 

                                   ПОВНОВАЖЕННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ 

                                         БОРЩІВСЬКОЇ   СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ

 

             Виконком  сільської  ради  будує  свою  роботу  згідно  власних   і  делегованих  повновжень.

             До   відання   виконавчих  комітетів  сільських  рад  згідно  Закону  України  « Про

місцеве   самоврядування  в  Україні  «  належать  повноваження  у  сфері  соціально-економічного  і  культурного  розвитку  ,  планування   та  обліку  освіти  ,  охорони  здоров»я  ,

культури , фізкультури  і  спорту  ,  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища ,  соціального  захисту  населення  ,  в  галузі  бюджету ,  фінансів  і  цін ,  житлово-комунального  господарства ,  побутового  обслуговування  ,  громадського

харчування ,  транспорту  і  зв»язку   ,  будівництва ,  зовнішньо-економічної  діяльності   та 

оборонної  роботи. 

                    Виконавчий  комітет  сільської  ради  має  також  повноваження  щодо  управління  комунальною  власністю   , вирішення  питань    адміністративно-територіального  устрою  ,

забезпечення   правопорядку ,  охорони   прав  ,  свобод  і  законних  інтересів  громадян ,  відзначення  державними  нагородами ,  відзнаками  Президента  України  та  присвоєння 

почесних  звань  України.

                    Виконавчий  комітіт  здійснює  і  інші  передбачені  державним   законодавством

повноваження.   

                    Основною  формою  роботи  виконавчого  комітету  сільської   ради  є  його  засідання  ,  які  скликаються  сільським  головою  ,  а   в  разі  його  відсутності  чи  неможли-

вості   здійснення  ним  цієї  функції – заступником  сільського  голови  з  питань  виконавчих  органів  ради  в  міру  необхідності  , але  не  рідше  одного  разу  на  місяць і  є правомочними ,

 якщо  у  них  беруть  участь  більше  половини  від  загального  складу  виконавчого  комітету.

 

                                                       СІЛЬСЬКИЙ   ГОЛОВА

 

1. Повноваження  сільського  голови  починаються  з  моменту  оголошення  сільською  виборчою  комісією  на   пленарному   засіданні  ради  рішення  про  його  обрання  і  закінчується  в   момент  вступу  на  посаду  іншої  обраної  відповідно  до  закону  особи ,

крім  випадків  дострокового   припинення  його  повноважень.

2. Повноваження  сільського  голови  можуть  бути  припинені  достроково  у  випадку  ,  передбачених  Законом  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»

3. Сільський  голова :

3.1. Забезпечує  здійснення  у  межах ,  наданих  законом  повноважень  органів  виконавчої 

влади  на  території  ради  ,  додержання  Конституції  та  Законів  України  ,  виконання  актів 

Президента  України  та  відповідних  органів  виконавчої  влади.

3.2. Організує  роботу  та  її  виконавчого  комітету .

3.3. Підписує  рішення  ради  та  її  виконавчого  комітету .

3.4. Вносить  на  розгляд  ради  пропозицію  щодо  кандидатури  на  посаду  секретаря  ради .

3.5. Вносить  на  розгляд  ради  пропозиції  про  кількісний  і  персональний  склад  виконавчого

комітету  ради.

3.6.  Вносить  на  розгляд  ради  пропозицію  щодо  структури і  штату   виконавчих  органів  та  її   виконачого  комітету.

3.7. Здійснює  керівництво  апаратом  ради  та  її  виконавчого  комітету .

3.8. Скликає  сесії  ради  , вносить   пропозиції  та  формує  порядок  денний  сесії  ради  і  головує  на  пленарних  засіданннях  ради.

3.9. Забезпечує  підготовку  на  розгляд  ради  проектів  програм соціально-економічного   та 

культурного  розвитку,  цільових  програм  з  інших  питань самоврядування  ,  місцевого  бюджету  та  звіту  про  його  виконання  ,  рішень  ради  з  інших  питань  що  належать  до  її 

повноважень ; оприлюднює  затверджені  радою  програми ,  бюджет  та  звіти  про  їх  виконання .

3.10.    Призначає  на  посади  та  звільняє  з  посади  керівників  відділів ,  управлінь  та  інших виконавчих  органів  ради ,  підприємств ,  установ  та організацій  , що  належать  до  комунальної  власності  відповідних  територіальних  громад.

3.11.    Скликає  загальні  збори  громадян  за  місцем  проживання .

3.12.    Забезпечує  виконання  рішень   місцевого  референдуму  ,  відповідної  ради , її  виконавчого  комітету.

3.13.    Є  розпорядником  бюджетних ,  позабюджетних  цільових / у тому  числі  валютних /

коштів , використовує  їх  лише  за  призначенням  ,  визначеним  радою .

3.1.4 . Представляє  територіальну  громаду , раду  та  її  виконавчий  комітет у  відносинах  з  державними  органами  , іншими  олрганами  місцевого  самоврядування  ,  об»єднаннями  громадян , підприємствами , установами  та  організаціями незалежно  від  форм  власності ,  громадянами ,  а  також  у міжнародних  відносинах   відповідно  до  законодавства.

3.15. Звертається  до  суду  щодо  визнання  незаконними  актів  інших  органів  місцевого  самоврядування ,  місцевих  органів  виконавчої  влади , підприємств , установ  та  організацій  ,

які  обмежують  права  та  інтереси  територіальної  громади  , а  також  повноваження  ради  та  її  органів .

3.16. Укладає   від  імені  територіальної  громади  ,  ради  та  її  виконавчого  комітету  договори  відповідно  до  законодавства  , та  з  питань  віднесених  до  виключної  компетенції  ради ,  подає  їх  на  затвердження  відповідної  ради  .

3.17. Веде  особистий  прийом  громадян .

3.18. Забезпечує  на відповідній  території  додержання  законодавства  щодо   розгляду  звернень громадян  та  їх  об»єднань .

3.19. Здійснює  інші  повноваження  місцевого  самоврядування  ,  визначені  цим  та  іншими  законами  , якщо  вони  не  віднесені  до  виключних  повноважень  або  не  віднесені  радою  до 

відання   її  виконавчих   органів .

3.20. Видає  розпорядження  у  межах  своїх  повноважень.

4. Сільський  голова  несе  персональну  відповідальність  за  здійснення  надання   йому  законом  повноважень.

5. При  здійснені  наданих  повноважень  сільський  голова  є  підзвітним  , підконтрольним 

і  відповідальним  перед  територіальною  громадою , відповідальним – перед  відповідною  радою , а  з  питань  здійснення  виконавчими  органами  ради  повноважень  органів  виконавчої  влади  -  також  підконтрольтним  відповідним  органам  виконавчої  влади.

6. Сільський  голова  не  рідше  одного  разу  на  рік  звітує  про  свою  роботу  перед  територіальною  громадою  на  відкритій  зустрічі  з  громадянами .  На  вимогу  не  менше  половини  депутатів  відповідальної  ради  сільський  голова  зобов»язаний  прозвітувати 

перед  радою  про  роботу  виконавчих  органів  ради  у  будь -який  визначений  ними  термін.

 

                             ПОРЯДОК  ФОРМУВАННЯ  І  ОРГАНІЗАЦІЇ  РАДИ

 

      Загальний склад  ради  визначається  радою відповідно  до Закону  України «Про  вибори …»

      Рада  вважається  правомочною  за  умови  обрання  не  менш  як  двох  третин  депутатів  від

загального  складу  ради.

      У  разі  якщо  до  ради  обрано  менше  двох  третин  її  складу  ,  до  обрання  необхідної  кількості  депутатів  продовжує  здійснювати  повноваження  рада  попереднього  скликання  .

      У  разі  дострокового  припинення  повноважень  деяких  депутатів  ,  внаслідок  чого  до  складу  ради  входить  менше  як  дві  третини  депутатів  до  обрання  необхідної  кількості 

депутатів  така  рада  вважається  правомочною  за  наявності  більше  половини  депутатів від

загального  складу  ради .

 

                                                        СЕСІЯ   РАДИ

 

 1. Перша  сесія  новообраної  сільської  ради  скликається  територіальною  виборчою  комісією  не  пізніше  як  через  місяць  після  обрання  ради  у  правомочному  складі  .  ЇЇ  відкриває  і   веде  голова  цієї  виборчої  комісії , який  інформує  раду  про  підсумки  виборів  депутатів  та  сільського  голови  і  визнання  їх  повноважень.
 2. Наступні  сесії  ради  скликаються  сільським  головою.
 3. Сесія  ради  скликається  в  міру  необхідності ,  але  не  менше  одного  разу  на  квартал.
 4. У  разі  немотивованої  відмови  сільського  голови  або  неможливості  його  скликати 

сесію   ради  ,  сесія  скликається  секретарем  сільської  ради .

У  цих  випадках  сесія  скликається  :

      4.1.  Відповідно  до  доручення  сільського  голови .

      4.2.   Якщо  сільський  голова  без  поважних  причин  не  скликав  сесію   у  двотижневий 

              строк  за  пропозицією  не  менше  як  однієї  третини  від  загального  складу  ради ,

              або  її  виконавчого  комітету  .

4.3.    Якщо  сесія  скликається  сільським  головою  у  строки  , передбачені  Законом 

України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні «

      5.    Сесія  сільської  ради  повинна  бути  також  скликана  за  пропозицією  не  менше  як          

       однієї  третини  депутатів  від  загального   складу  ради  ,  або  її  виконавчого 

       комітету . 

 1. У   разі     якщо  визначені  посадові  особи   у  двотижневий  строк  не  скликають  сесії ,

сесія може  бути  скликана  депутатами  ради ,  які  становлять  не  менше  як  одну   третину   складу  ради  , або  постійною  комісією   ради .

 1. Рішення  про  скликання  сесії  ради  доводиться  до  відома  депутатів  і  населення  не 

пізніше як  за  10  днів  до  сесії ,  а  у  виняткових  випадках  -   не  пізніше  як  за  день  до  сесії  із  зазначенням  часу  скликання  ,  місця   проведення   та  питань  ,  які  передбачається   внести  на  розгляд  ради.

 1. Сесію сільської  ради відкриває і  веде  сільський  голова  ,  а  у  вищезазначених 

випадках  секретар ради . Сесію  також  відкриває  за  дорученням  групи  депутатів  ,

            з  ініціативи   якої  скликана   сесія   ,  один  з  депутатів  ,  що   входить  до  її  складу  , 

           а  веде  за  рішенням   ради  - один  з  депутатів  цієї  ради .

     9.   Сесія  ради  є  правомочною  ,  якщо в її    пленарному  засіданні  бере  участь  більше

           половини депутатів   від  загального  складу  ради .

    10.  Пропозиції  щодо  питань  на  розгляд  ради  можуть  вноситися   сільським  головою  ,

          постійними   комісіями ,  депутатами ,  виконавчим  комітетом  ради  ,  головою   місцевої

         державної  адміністрації  , головою  районної  ,  обласної   ради  ,  загальними  зборами 

         громадян .

11.    Не  пізніше  як  на  другій  сесії  затверджується  регламент  роботи  відповідної  ради ,

а  також  положення  про  постійні  комісії  ради.

   12.  Порядок  скликання  сесії  ради ,  підготовки  і   розгляду  нею  питань  ,  прийняття 

        рішень  ради   про   затвердження  порядку  денного   сесії  та  з  інших  процедурних 

        питань  ,  а  також  порядок  роботи   сесії  визначаються  регламентом  ради.

       Протоколи   сесії  сільської  ради , прийняті  нею   рішення  підписуються  сільським 

       головою ,  у  разі  їх  відсутності  -  відповідно  секретерем  сільської  ради  ,  або  депутатом

       ради  ,  який  за  дорученням  депутатів  головує  на  її  засідання.

 13.    Сесії  ради  проводяться   гласно .  У  разі  необхідності  рада  може  прийняти  рішення

         про  проведення  закритого  пленарного  засідання  .

 

                                          СЕКРЕТАР   СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ

 

  1.  Секретар   сільської  ради  обирається  за  пропозицією  сільського  голови  радою  з числа

      її   депутатів  на   строк  повноважень  ради  та  працює  в  раді  на  постійній   основі .

2.      Секретар  сільської  ради  не  може  суміщати  свою  службову  діяльність  з  іншою  поса-

дою  , у тому  числі  на  громадських  засадах  / крім  викладацької  ,  наукової  та  творчої  роботи  в  позаурочний  час /  ,  займатися  підприємницькою  діяльністю , одержувати

від  цього   прибуток  , якщо  інше  не  передбачено  законом  .

3.      Секретар  сільської  ради  :

3.1.  Скликає  сесії  ради  у  вищевизначених  випадках  ,  повідомляє   депутатам   і  доводить  до  відома  населення  інформацію  про  час  і  місце  проведення   сесії  ради  ,

питання  , які  передбачається  внести  на  розгляд  ради  .

3.2.  Веде  засідання  ради  та  підписує    її  рішення  у  випадках  передбачених  частиною

шостою  статті  46  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні «

3.3.    Організовує  підготовку  сесій  ради  ,  питань , що  вносяться  на  розгляд  ради.

3.4.    Забезпечує   своєчасне  доведення  рішень  ради  до  виконавців  і  населення  ,  орга-

нізовує  контроль  за  їх   виконанням .

3.5. За  дорученням  сільського   голови  коорденує  діяльність  постійних  та  інших  комісій  ради , дає  їм  доручення  ,  сприяє  організації  виконання  їх  рекомендацій  .

3.6. Сприяє  депутатам  ради  у  здійсненні  їх  повноважень  .

3.7. Організує  за  дорученням  ради  відповідно  до  законодавства  здійснення  заходів ,

пов»язаних  з   підготовкою  і  проведенням  референдумів  та  виборів  до  органів 

державної  влади  і  місцевого  самоврядування .

3.8.    Забезпечує  зберігання  у  відповідних  органах  місцевого  самоврядування 

офіційних   документів  ,  пов»язаних   з  місцевим  самоврядуванням  відповідної

територіальної  громади  ,  забезпечує  доступ  до  них  осіб  ,  яким  це  право  надано  у

встановленому  порядку.

        3.9. Вирішує  за  дорученням  сільського  голови  або  ради   інші  питання   пов»язані 

        з діяльністю  ради  та її  органів  .

   4.  Секретар  сільської  ради  може  за  рішенням   ради  одночасно  здійснювати 

       повноваження  секретаря  виконавчого  комітету  відповідної  ради.

   5.  Повноваження  секретаря  сільської ради  можуть  бути  достроково   припинені  за 

       рішенням  відповідної  ради. 

 

 

 

 

                          секретар     сільської   ради                                 С.М.  Ярмоленко